Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden abonnementen

1. Algemeen

1.1
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de abonnementen voor het magazine STRRN, een uitgave van Sterrenrestaurants Media, Kamer van Koophandel nummer: 73620831, BTW nummer: NL090721408B02. Een abonnement op STRRN omvat de levering van het magazine STRRN voor de overeengekomen termijn.

1.2
Bij het aangaan van een abonnement op het magazine STRRN accepteert u deze leveringsvoorwaarden.

1.3
Van het in deze leveringsvoorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4
De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn.

1.5
Sterrenrestaurants Media is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het STRRN magazine op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

1.6
Sterrenrestaurants Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Check deze leveringsvoorwaarden daarom regelmatig.

2. Nieuwe abonnementen

2.1
Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.

2.2
Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee één jaar geen abonnement heeft gehad op STRRN.

2.3
Bij vragen kan de abonnee contact opnemen met onze abonnementenservice: abonnementen@strrn.nl.

3. Herroepingsrecht

3.1
Als abonnee heeft u de mogelijkheid om bij het aangaan van een abonnement binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het eerste tijdschrift in het kader van het abonnement (de herroepingstermijn) de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te herroepen.

3.2
De abonnee kan gebruik maken van het herroepingsrecht, door binnen de hiervoor

onder 3.1 genoemde termijn contact op te nemen met onze klantenservice. Hier kan abonnee kenbaar maken gebruik te willen maken van haar herroepingsrecht. Als de abonnee overgaat tot herroeping van de overeenkomst, ontvangt deze hiervan een bevestiging per e-mail.

3.3 Als de abonnee gebruik wil maken van diens herroepingsrecht, dan dient deze tevens de reeds ontvangen magazine binnen 14 dagen na de dag waarop de herroeping is ingeroepen terug te sturen naar Sterrenrestaurants Media. De kosten voor retourzending komen voor rekening van de abonnee.

4. Duur en beëindiging van het abonnement

4.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging  – automatisch verlengd. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen per einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd.  Abonnee dient uiterlijk een maand voor de nieuwe abonnementstermijn via e-mail abonnementen@strrn.nl of schriftelijk op te zeggen.

4.2 Het abonnement wordt bij automatische verlenging omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Wanneer een abonnementstermijn niet geheel wordt afgenomen zal Sterrenrestaurants Media de daarmee gemoeide administratie- en verwerkingskosten (van € 2,50) in rekening brengen. Deze kosten worden verrekend met het teveel betaalde abonnementsgeld.

4.3 alle informatie over de looptijd van uw abonnement kan opgevraagd worden bij onze abonnementenservice abonnementen@strrn.nl of via post of telefoon.  

5. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling

5.1 Betaling van het abonnementsgeld geschiedt voorafgaand aan elke abonnementsperiode via automatische incasso. De vervolgtermijnen van het abonnement worden eveneens automatische incasso via dezelfde geïncasseerd van hetzelfde bankrekeningnummer.

5.2 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening mogelijk is Sterrenrestaurants Media gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen.

5.3 Bij beëindiging van het abonnement voor het einde van de termijn waarvoor de abonnee het abonnementsgeld heeft betaald, heeft de abonnee recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten abonnement (vermeerderd met een bedrag van € 2,50 aan administratie- en verwerkingskosten in verband met de terugbetaling) en het reeds betaalde bedrag.

5.4 Wijzigingen in abonnementsprijzen worden uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt in het colofon van het magazine gepubliceerd.

5.5 Alle abonnementsprijzen zijn inclusief BTW.

6. Bezorging

6.1 De bezorging van het STRRN Magazine de tijdschriften van vindt plaats via PostNL. Indien het tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daar contact over opnemen met onze abonnementenservice.

6.2 Adreswijzigingen dienen uiterlijk vier weken vóór de verhuisdatum aan onze abonnementenservice te zijn opgegeven per e-mail of per post.


7. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens

7.1 Sterrenrestaurants Media draagt verantwoording voor de verwerking van uw klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van een nieuw abonnement.  Dit heeft onder meer als doel om:

i) een goede uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Sterrenrestaurants Media en de abonnee;

ii) een correcte administratie bij te houden van onze abonnees;

iii) abonnee relevante aanbiedingen te kunnen doen van Sterrenrestaurants Media en zorgvuldig geselecteerde derde partijen (adverteerders).

7.2 Sterrenrestaurants Media respecteert de privacy van u als abonnee.

De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de abonnee gaat akkoord met het privacy- en cookiebeleid van Sterrenrestaurants Media


8. Aansprakelijkheid

8.1

Sterrenrestaurants Media is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Sterrenrestaurants Media gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Sterrenrestaurants Media, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

8.2

De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.


9. Overige bepalingen

9.1

Op deze leveringsvoorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.

9.2

Deze leveringsvoorwaarden treden in werking met ingang van 1 maart 2019.